ONZE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Design Collect

Design Collect is een bemiddelaar. Wanneer u een product bestelt via Design Collect, sluit u dan ook een overeenkomst met de webshop(s) die hun aanbod op Design Collect aanbieden. Bij elk product wordt duidelijk gemaakt met welke webshop u een overeenkomst sluit indien u het product bestelt. Het verdere bestelproces doorloopt u dan ook via de website van de desbetreffende webshop. De gegevens die u invult in het bestelproces verstrekt u derhalve aan de desbetreffende webshop. Ook voor het overige wordt de overeenkomst uitgevoerd door de webshop waar u de bestelling plaatst. Houdt u er rekening mee dat op de overeenkomst die u sluit met de webshop, de algemene voorwaarden van de desbetreffende webshop van toepassing zijn. Design Collect is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met de webshop(s), dit omdat Design Collect slecht een bemiddelaar is. Mocht u echter klachten hebben over de diensten van Design Collect, dan horen wij het graag! Een klacht of opmerking kunt u indienen via de contactgegevens die u onderaan deze voorwaarden kunt vinden of via onze contactpagina op de website.

De algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website. Wij adviseren u deze goed door te lezen. Indien u deze op een later moment terug wil lezen, raden wij aan de voorwaarden op te slaan of af te drukken.

Artikel 1: Definities

1.1 Webshop: een webwinkel die producten aanbiedt welke te vinden zijn op de Website en waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat indien hij een bestelling plaatst.
1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website.
1.3 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.4 Website: de website van Design Collect, te raadplegen via www.designcollect.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.5 Review: de bespreking, waardering, kritiek of recensie betreffende een product of webwinkel.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van de website van designcollect.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door het gebruik van de website gaat gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3 Eventuele door gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn slecht van toepassing indien designcollect.nl daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.
2.4 Indien gebruiker een product bestelt via de website, gaat hij tevens een overeenkomst aan met de webshop die het desbetreffende product aanbiedt. Het is mogelijk dat de webshop eigen algemene voorwaarden hanteert.

Artikel 3: Informatie op de website

3.1 De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die designcollect.nl ontvangt van de webshops. Design Collect zal de informatie met regelmaat updaten, om zo een zo getrouw mogelijk beeld van het aanbod en de prijzen van de producten te geven.
3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op de website afkomstig is van de webshops en niet is samengesteld door Design Collect. Design Collect kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie.
3.3 Indien de informatie op de Design Collect afwijkt van de informatie op de website van de webshop die het product aanbiedt, is de informatie op de website van de desbetreffende webshop leidend.
3.4 Gebruiker dient zich, voor hij een bestelling plaatst bij de webshop, ervan te vergewissen dat hij op basis van de daar genoemde gegevens een overeenkomst wil aangaan met de webshop.

Artikel 4: Kortingscodes

4.1 Design Collect kan op de website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Design Collect behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
4.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de webshop. Doet hij dit niet dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.
4.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de website vermeldt.
4.4 De webshop kan aan het gebruik van kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingscodes te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de webshop zelf).

Artikel 5: Reviews

5.1 Design Collect kan gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van reviews.
5.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van reviews opstellen en gedragen conform hetgeen
bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat gebruiker: alle op de website weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Design Collect; geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden; geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn; geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden; geen berichten van Design Collect of andere gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken; geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere gebruikers; geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere gebruikers van de website.
5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Design Collect kan niet garanderen dat de inhoud van de reviews juist en/of rechtmatig zijn.
5.4 Gebruiker erkent dat Design Collect niet verplicht is om uit eigen beweging reviews van gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de review, noch daarna.
5.5 Indien Design Collect echter tot het inzicht komt dat de review op de website niet voldoen aan de algemene voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.
5.6 Design Collect is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de website te vergroten. Daarbij zal Design Collect de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
5.7 Gebruiker vrijwaart Design Collect voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige review op de website.
5.8 Gebruiker verleent Design Collect een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om reviews te publiceren op de website en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Design Collect om bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

Artikel 6: Klachten

6.1 Eenieder kan Design Collect in kennis stellen van reviews die jegens hem onrechtmatig zijn. Design Collect hanteert een klachtenprocedure waarmee derden een klacht met betrekking tot de reviews kunnen indienen. Klachten kunnen worden doorgegeven via de contactgegevens op de website (en onderaan deze algemene voorwaarden).
6.2 Indien een klacht naar het oordeel van Design Collect gerechtvaardigd is, is Design Collect gerechtigd de review te verwijderen en/of ontoegankelijk te maken. Tevens is de Design Collect in dat geval gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties. Design Collect zal gebruiker in dat geval zo veel mogelijk informeren over het verloop van deze procedure.
6.3 Bij herhaaldelijke klachten over reviews van of bij het herhaaldelijk overtreden van deze algemene voorwaarden door gebruiker, is Design Collect gerechtigd gebruiker de toegang tot de
website – alsmede tot haar andere websites – te ontzeggen.
6.4 Design Collect is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de gebruiker lijdt door het ingrijpen van Design Collect in het kader van deze klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt te zijn en de review niet in strijd is/zijn met deze algemene voorwaarden en/of anderszins onrechtmatig is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Gebruiker begrijpt dat Design Collect slechts bemiddelt en derhalve niet aansprakelijk is voor enige direct of indirecte schade die voorvloeit uit de overeenkomstdie gebruiker sluit met de webshop(s).
7.2 Design Collect is tevens niet aansprakelijk voor een technisch mankement of het niet meer (tegen een bepaalde prijs) beschikbaar zijn van producten bij de webshop(s), waardoor gebruiker het product niet meer kan bestellen of een kortingscode niet kan gebruiken.

Artikel 8: Wijziging algemene voorwaarden

8.1 Design Collect behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
8.2 Wijzigingen gaan in na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de algemene voorwaarden, dient hij het gebruik van de website te staken.

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Design Collect verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers van conform de op de website gepubliceerde privacy statement.
9.2 Indien gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt hij zijn persoonsgegevens aan de webshop en derhalve niet aan Design Collect. Design Collect heeft geen invloed op hoe de webshops met de persoonsgegevens van gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze webshops op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan.

Artikel 10: Slotbepalingen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen gebruiker en schoenen.nl is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen gebruiker en Design Collect en/of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
10.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Design Collect zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 11: Copyright

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Design Collect en het logo van Design Collect, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Design Collect. Design Collect behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.
11.2 De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Design Collect en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Design Collect is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
11.3 Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Design Collect).
11.4 Design Collect heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Design Collect, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
11.5 Design Collect heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Artikel 12: Cookies

Cookies zijn eenvoudig kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht; (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Artikel 13: Partnerwebsites

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten en/of opmerkingen hebben neem dan gerust per e-mail contact met ons op.